Skip to main content

Odlehčovací služba

Zájemci si před podáním žádosti mohou prohlédnout celé naše zařízení, seznámit se s nabídkou a rozsahem poskytovaných služeb pro klienty.

Žádost o přijetí se podává na předepsaném tiskopise, který je k dispozici přímo v DS , nebo na těchto stránkách. Vyplněnou žádost spolu s vyjádřením lékaře (VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE PROSÍM VLOŽTE DO ZALEPENÉ OBÁLKY!) je třeba odeslat na adresu: Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 13, 690 03 Břeclav 3, či osobně předat v DS sociálním pracovnicím. Pokud je zájemce částečně, či plně zbaven způsobilosti k právním úkonům, je nutné doložit i kopii rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti a kopii rozhodnutí o určení opatrovníka. Žádost a daná prohlášení pak musí podepsat opatrovník zájemce.

Do 30-ti dnů je žádost posouzena, zařazena/nezařazena do evidence zájemců o poskytování sociální služby a tato skutečnost je písemně sdělena.

V případě volného místa kontaktuje sociální pracovnice zájemce a dochází k domluvení konkrétního termínu pobytu a následnému uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby (rozsah poskytovaných činností, měsíční úhrady,aj.).

Vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem a klientem OS
Formulář - vyjádření lékaře (PROSÍM VLOŽIT DO ZALEPENÉ OBÁLKY)
Žádost o přijetí Odlehčovací služba 2019
 
 
Powered by Phoca Download
Přihlášení pro zaměstnance

© 2023 Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Web s ❤️ tvoří Petr Sůkal