poutac 3
Small Normal Big
Kontaktujte nás:
+420 519 373 087

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Na Pěšině 2842/13
690 03 Břeclav

Tel.: +420 519 373 087
E-mail: info@dsbreclav.cz
Datová schránka: 986kgm2

Spolufinancováno Jihomoravským krajem
a Městem Břeclav
Jihomoravsky Kraj

Břeclav

Žádosti ke stažení

Zájemci si před podáním žádosti mohou prohlédnout celé naše zařízení, seznámit se s nabídkou a rozsahem poskytovaných služeb pro uživatele.

Žádost o přijetí se podává na předepsaném tiskopise, který je k dispozici přímo v DS , nebo na těchto stránkách. Vyplněnou žádost spolu s vyjádřením lékaře (VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE PROSÍM VLOŽTE DO ZALEPENÉ OBÁLKY!) a posledním platným výměrem důchodu (stačí kopie), kopie rozhodnutí o příspěvku na péči (pokud zájemce pobírá), je třeba odeslat na adresu: Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 13, 690 03 Břeclav 3, či osobně předat v DS sociálním pracovnicím. Pokud je zájemce částečně, či plně zbaven způsobilosti k právním úkonům, je nutné doložit i kopii rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti a kopii rozhodnutí o určení opatrovníka. Žádost a daná prohlášení pak musí podepsat opatrovník zájemce.

Doručené žádosti jsou konzultovány s lékařem DS. Do 30-ti dnů je žádost zařazena/nezařazede do evidence zájemců o poskytování sociální služby a tato skutečnost je písemně sdělena.

V případě volného místa  kontaktuje sociální pracovnice  zájemce a po domluvě konktrétního termínu dochází k uzavření Smlouvy o poskytování sociálních služby (rozsah poskytovaných činností, měsíční úhrady, ...).


Formuláře ke stažení