poutac 3
Small Normal Big
Kontaktujte nás:
+420 519 373 087

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Na Pěšině 2842/13
690 03 Břeclav

Tel.: +420 519 373 087
E-mail: info@dsbreclav.cz
Datová schránka: 986kgm2

Spolufinancováno Jihomoravským krajem
a Městem Břeclav
Jihomoravsky Kraj

Břeclav

Poslání, zásady, cíle

Poslání

Posláním domova pro seniory je poskytovat prostřednictvím pobytové služby pravidelnou, bezpečnou a odbornou podporu a pomoc seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve svém domácím prostředí, ani za pomoci pečovatelské služby.

Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb a cílů uživatele a je poskytována s ohledem na možnosti, schopnosti a zájmy uživatele.

Naší snahou je zabránit izolaci uživatelů, podporovat se při udržování jejich tělesné a duševní kondice, motivovat je k aktivizačním činnostem, podporovat je v kontaktu se společenským prostředím a podporou soběstačnosti minimalizovat jejich závislost na službě. Podpora a pomoc uživatelů zachovává lidskou důstojnost, respektuje základní lidská práva a svobody.


Zásady

Naplňování základního poslání v domově pro seniory vychází z následujících principů:

Dodržování práv uživatelů (kodex “Práva uživatelů služeb”) a zachování lidské důstojnosti

 • Jednáme s klienty tak, aby jejich lidská důstojnost nebyla při poskytování sociální služby porušena nebo ohrožena.

Respektování volby uživatelů, dodržování lidských práv a svobod

 • právo na soukromí uživatele (nebýt rušen, vstupovat po zaklepání, nerušit soukromí při toaletě, lékařské prohlídce)
 • právo na vyjádření osobního, subjektivního názoru uživatele
 • právo na informovanost (personál zajistí uživateli dostupné informace, rozhodnutí však nechá na uživateli) a možnost vyjadřovat k věcem, které se jej týkají
 • princip svobodného výběru - aktivní zapojení uživatelů do plánování a hodnocení sociální služby. Každý uživatel si může zvolit rozsah poskytovaných služeb
 • Princip bezpečí - při výběru služeb, při pobytu či kontaktu se zaměstnanci se uživatelé cítí v bezpečí
 • Princip partnerství - každý z uživatelů je považován za rovnocenného partnera naší organizace, v rámci dialogu jsou upřesňovány potřeby uživatelů a jsou konfrontovány s možnostmi zařízení

Individualizace služby

 • základem plánování služby jsou individuální potřeby, přání a tužby uživatelů
 • základem působení na uživatele je individuální přístup a respektování jeho práv
 • uživatel má právo vybrat si z nabídky různých aktivit v oblasti zájmové, sportovní, rekreační a duchovní, které zlepšují jeho kondici a kvalitu života
 • pomoc a podpora při rozvoji či udržování samostatnosti osob
 • posilování či udržování sociálního začlenění osob – zařízení vytváří podmínky, aby uživatelé mohli udržovat přirozené vazby, kontakty a vztahy s okolím, přáteli, rodinou, blízkými osobami

Princip profesionality

 • základem provádění služby a podpory je sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků a jejich týmová spolupráce (flexibilita služby, pružné přizpůsobení potřebám uživatelů, nikoliv uživatelé potřebám pracovníků).
 • základem kvality prováděné služby a podpory je, že zaměstnanci využívají svých odborných znalostí a dovedností, které si neustále prohlubují při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a jinými zařízeními sociálních služeb.
 • sociální služby jsou poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě - služby jsou poskytovány za účelem pomoci a podpory uživatelů.
 • Potřeby, možnosti a schopnosti uživatelů jsou prioritní při tvorbě a dosahování jejich osobních cílů.
 • Uživatel má právo nabídku služeb odmítnout nebo ukončit a znovu začít užívat služby, aniž by pocítil změnu na jejich kvalitě.

Cíle

Rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti, aby si naši klienti udrželi co nejdéle své schopnosti a dovednosti, které vedou k prodloužení jejich aktivního života.

kritéria: prevence zhoršení zdravotního stavu

 • fyzická aktivita
 • denní chůze
 • denní procvičování kloubů
 • cvičení zaměřené na udržení stability
 • zachování běžných denních úkonů (oblékání, toaleta, denní hygiena)

kritéria: podpora psychické aktivity

 • čtení knih, časopisů, poslech hudby, malování
 • návštěvy kulturních akcí - aktivní sledování veřejného dění
 • vytvoření dobré atmosféry a pohody na oddělení

kritéria: minimalizace problémového chování

 • přístup zaměstnanců ke klientům
 • úprava pokojů a chodeb
 • zajistit bezpečné prostředí pro uživatele

kritéria: bezbariérové prostředí

 • poskytnout podporu pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci - základní sociální poradenství
 • přiblížit způsob života našich klientů ponejvíce k životnímu standardu věkově srovnatelné populace žijící mimo zařízení

kritéria: strukturovaný denní život (nácvik a upevňování běžných denních činností člověka)

 • umožnit sociální kontakty, možnost navazovat vztahy s druhými lidmi, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, s rodinou, s přáteli.